kasaishutsudou_sho.xlsx
出動件数 第1出動 台数 第1出動 人員 第2出動 台数 第2出動 人員 第3出動 台数 第3出動 人員 特命出動 台数 特命出動 人員 救急隊(浜松市) 台数 救急隊(浜松市) 人員 市外応援隊 台数 市外応援隊 人員 参集者 人員
中消防署 35 232 1624 14 127 0 0 27 74 18 54 0 0 0
東消防署 29 130 975 0 0 0 0 14 47 14 42 0 0 0
西消防署 37 238 1789 5 87 0 0 29 96 12 36 0 0 0
南消防署 35 209 1459 0 0 0 0 26 94 18 54 0 0 0
北消防署 40 250 1577 0 0 0 0 23 82 16 48 0 0 0
浜北消防署 23 113 874 7 64 0 0 9 29 7 21 0 0 0
天竜消防署 14 131 937 17 91 0 0 27 96 7 22 3 28 0